1. سینا همدانی , حمیدرضا محمدی , سیدجواد اختر شناس , ناهم‌خوانی کوانتومی هندسی و مقایسه‌ی آن با در هم‌تنیدگی کوانتومی در الگوی جینز- کامینگز , کنفرانس اطلاعات کوانتومی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. حمیدرضا محمدی , وحید نساج‌پور , سیدجواد اختر شناس , دینامیم ناهم‌خوانی کوانتومی یک سامانه کوانتومی XY هایزنبرگ در حضور میدان مغناطیسی ناهمگن و برهم کنش اسپین-مدار: حالت مجانبی , کنفرانس اطلاعات کوانتومی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. سیدجواد اختر شناس , حمید رضا محمدی , وحید نساجپور , فهیمه سادات موسوی , ناهم‌خوانی کوانتومی حالت‌های دوکیوبیتی , بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. سیدجواد اختر شناس , حمید رضا محمدی , سامان کریمی , زهرا عزمی , رهیافتی هندسی برای محاسبه هم‌بستگی کوانتومی , بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. نجمه اتحادی ابری , فردین خیراندیش , سیدجواد اختر شناس , آزاده زارع , بررسی در هم تنیدگی در سامانه‌های اپتو‌مکانیک جفت شده در حضور محیط غیرخطی OPA , بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. حمیدرضا باغشاهی , محمد کاظم توسلی , سیدجواد اختر شناس , دینامیک برهم‌کنش دو اتم سه‌ترازی با میدان کاواک در حضور یک میدان کلاسیکی , کنفرانس فیزیک ایران 1393 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. جواد بهدانی , سیدجواد اختر شناس , محسن سربیشه ئی , شناسایی گذار فاز کوانتومی مدل آیزینگ یک بعدی با یک میدان عرضی با استفاده از سنجه , کنفرانس فیزیک ایران 1394 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. حمیدرضا باغشاهی , محمد کاظم توسلی , سیدجواد اختر شناس , تاثیر پارامتر نامیزانی بر درهم‌تنیدگی بین دو اتم سه ترازی نوع لاندا و یک میدان تک مد با جفت شدگی وابسته به شدت , بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. فرشته شاه بیگی , سیدجواد اختر شناس , محسن سربیشه ئی , استفاده از مدل هایزنبرگ در تولید هم‌بستگی کوانتومی توسط کانال کوانتومی محلی , بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. راضیه تقی آبادی , سیدجواد اختر شناس , محسن سربیشه ئی , ناهم‌خوانی هندسی حالتهای گاوسی دوقسمتی بدون تقریب اندازه‌گیری گاوسی , کنفرانس فیزیک ایران 1394 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. حمید رضا باغشاهی , محمد کاظم توسلی , محمد جواد فقیهی , سیدجواد اختر شناس , ارزیابی درهم تنیدگی در مدل جینز-کامینگز غیرخطّی سه اتمی , کنفرانس فیزیک ایران 1394 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. فرشته شاه بیگی , سیدجواد اختر شناس , محسن سربیشه ئی , سنجش میزان غیرکلاسیک بودن کانال‌های کوانتومی , دومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. راضیه تقی آبادی , سیدجواد اختر شناس , محسن سربیشه ئی , زیر جمع پذیری قوی و ارتباط آن با هم‌بستگی‌های کوانتومی , دومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹